| Etusivu | Muuta toimintaa | Johtokunta | Yhteystiedot | Jäseneksi | Pentukurssi | Näyttely 2014 | Näyttely info

hihallamvlogo.jpg

SPL-ETELÄ UUSIMAA ry:n SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi on SPL-Etelä uusimaa ry. ja sen kotipaikka on Raasepori. Se on Saksanpaimenkoiraliitto

ry:n jäsen, sitä kutsutaan alaosastoksi. Saksanpaimenkoiraliitto ry:tä kutsutaan näissä säännöissä

Liitoksi.

2. Alaosaston tarkoituksena on edistää Liiton sääntöjen 3 § asettamia tavoitteita, joita ovat

- edistää rotumääritelmän mukaisen saksanpaimenkoiran jalostusta ja kasvatusta

- tehdä rodun olemusta tunnetuksi sille ominaisten arvokkaiden ominaisuuksien turvaamiseksi

- toimia saksanpaimenkoiraharrastajien yhdyssiteenä koko maassa

sopusoinnussa muiden kenneljärjestöjen kanssa järjestämällä koulutustilaisuuksia,

palveluskoirakokeita ja -kilpailuja, näyttelyitä sekä rotutietoutta ja kasvatustyötä edistäviä

tiedotus- yms. tilaisuuksia.

3. Alaosasto liittyy kotipaikkansa kennelpiirin sekä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n

jäseneksi ja voi alaosaston kokouksen päätöksellä liittyä muiden järjestöjen jäseneksi.

4. Alaosaston varsinaiset jäsenet ovat luonnollisia henkilöitä, joko vuosi-, ainais-, kunnia- tai

perhejäseniä. Johtokunta voi kutsua erityisen ansioituneita alaosaston jäseniä kunniajäseniksi.

Alaosaston varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäseninä olevat

luonnolliset henkilöt. Uudet jäsenet hyväksyy alaosaston johtokunta. Jäsen voi kuulua vain yhteen

alaosastoon varsinaisena jäsenenä. Alaosaston varsinainen jäsen ei voi olla henkilö, joka ei ole

Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäsenenä oleva luonnollinen henkilö.

Alaosaston muita jäseniä ovat kannatusjäsenet. Kannatusjäseneksi ilman äänivaltaa johtokunta voi

hyväksyä luonnollisia henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä.

5. Alaosaston jäsenten on vuosittain maksettava jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää alaosaston

syyskokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

6. Alaosaston johdosta ja hallinnosta vastaa johtokunta, johon kuuluu vuodeksi valittu puheenjohtaja

ja kuusi kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä. Puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten on oltava

alaosaston jäseniä. Puheenjohtajan ja jäsenet valitsee alaosaston syyskokous. Alaosaston

johtokunta valitsee keskuudestaan alaosaston varapuheenjohtajan. Alaosaston johtokunta valitsee

keskuudestaan tai ulkopuoleltaan alaosastolle sihteerin ja rahastonhoitajan. Alaosaston johtokunta

voi harkintansa mukaan perustaa avukseen tarvittavia toimikuntia. Johtokunnan jäsenistä on

vuosittain erovuorossa kaksi johtokunnan jäsentä, ensimmäisenä ja toisena vuonna arvan

perusteella ja sen jälkeen kukin vuorollaan.

7. Alaosaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

8. Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään

neljä jäsentä.

9. Alaosaston tilikausi on kalenterivuosi. Alaosaston varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain,

kevätkokous helmikuun ja syyskokous lokakuun aikana. Alaosaston kokouksissa kullakin

varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Alaosaston kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla.

Alaosaston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- esitetään kokouksen työjärjestys hyväksyttäväksi

- esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus, varainhoitokertomus ja tilintarkastajien lausunto

edelliseltä tilikaudelta

-päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

- käsitellään muut esityslistalla olevat asiat

Alaosaston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- kolme ensimmäistä kohtaa kuten kevätkokouksessa

- valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös alaosaston puheenjohtajaksi

- valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

- päätetään alaosaston jäsenmaksusta

- esitetään hyväksyttäväksi toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle

- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä

- valitaan seuraavaksi vuodeksi Liiton edustajainkokouksiin alaosaston edustajat, joiden määrä

määräytyy alaosaston edellisen vuodenvaihteen jäsenluvun perusteella seuraavasti

1 - 100 jäsentä kaksi edustajaa

101 - 200 jäsentä kolme edustajaa

201 tai enemmän neljä edustajaa

sekä yksi varaedustaja; edustajien on oltava alaosaston varsinaisia jäseniä

- käsitellään muut esityslistassa olevat asiat

Jäsenen, joka haluaa asian alaosaston varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on esitettävä se

kirjallisesti johtokunnalle kevätkokouksen esityslistalle 31.12. ja syyskokouksen 31.8. mennessä.

10. Kutsu alaosaston kokouksiin julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta joko Liiton

julkaisussa tai paikallisessa sanomalehdessä tai kiertokirjeellä kullekin jäsenelle.

11. Jäsenen erottamisesta päättää alaosaston johtokunta. Jäsenen, joka on erotettu

Saksanpaimenkoiraliitto ry:stä, on erottava myös alaosaston jäsenyydestä tai johtokunta erottaa

jäsenen. Mikäli alaosaston johtokunta katsoo aiheelliseksi jonkun alaosaston jäsenen erottamisen

Yhdistyslain 14 §:n perusteella, on siitä tehtävä perusteltu selonteko Saksanpaimenkoiraliitto ry:n

hallitukselle. Jäsen, joka ei ole määräaikaan mennessä maksanut jäsenmaksua, katsotaan

eronneeksi yhdistyksestä. Johtokunta voi hyväksyä hänet uudelleen jäseneksi; tällöin hänen on

maksettava säännöissä määrätyt jäsenmaksut.

12. Alaosaston tulee toimittaa Liiton hallitukselle sen kulloinkin pyytämät tiedot toiminnastaan.

13. Alaosaston säännöille, ennen niiden merkitsemistä Yhdistysrekisteriin, ja alaosaston

sääntömuutoksille, ennen niiden merkitsemistä Yhdistysrekisteriin, on oltava

Saksanpaimenkoiraliitto ry:n suostumus.

14. Alaosasto voi harjoittaa ravitsemisliiketoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa.

15. Alaosaston purkautuessa sen omaisuus ja varat siirtyvät Saksanpaimenkoiraliitto ry:lle.

16. Muutoin noudatetaan Yhdistyslain määräyksiä.

spletelalogo.jpg